Systém řízení kvality společnosti je pravidelně certifikován podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a AQAP 2110.

Politika kvality společnosti

S plným vědomím své zodpovědnosti za budování, zavedení a udržování Systému managementu
kvality přijímá vedení společnosti EUTECH akciová společnost politiku kvality, která vychází ze
strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

Trvalá spokojenost zákazníků

  • Zákazníkům poskytujeme produkty a služby v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je smluvně dohodnuto.
  • Na první místo v rozhodovacím procesu stavíme požadavky zákazníka.
  • Se zákazníky udržujeme partnerské vztahy umožňující předcházení problémů a podporující vzájemnou důvěru. Spokojenost zákazníků je sledována a vyhodnocována.
  • Neprodleně jsou prováděná veškerá opatření, která účinně zamezí výskytu reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich očekávání.

Spolupráce s dodavateli

  • Zákazníkům poskytujeme produkty a služby v požadované kvalitě, rozsahu a čase tak, jak je smluvně dohodnuto.
  • Při obchodních vztazích preferujeme dodavatele způsobilé pro Systém řízení kvality.

Motivace zaměstnanců

  • Zaměstnanci jsou trvale vzděláváni v metodách a nástrojích zlepšování procesů.
  • Vytváříme vhodné pracovní podmínky, které podporují rozvoj iniciativy a tvůrčího myšlení, motivuje zaměstnance k neustálému zlepšování Systému managementu kvality.

Prosperita akcionářů

  • Usilujeme o dlouhodobou prosperitu akcionářů, založenou především na růstu ceny akcií.

Neustálé zlepšování

  • Při řízení kvality uplatňujeme procesní přístup s principem neustálého zlepšování firemních procesů.

Vedení EUTECH akciová společnost se plně ztotožňuje s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2015
na řízení kvality a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje
k naplňování Politiky kvality a efektivnosti Systému managementu kvality.

Ve Šternberku dne 12.10.2020

Kontaktní formulář